Reglement

Reglement


1. Deelname
Deelname aan de streekwedstrijden is alleen mogelijk als je ingeschreven bent.

2. KNMV regels
De organiserende verenigingen zijn aangesloten bij de KNMV, er wordt gereden volgens de officiële KNMV-reglementen, echter met uitzondering van:

 • puntentelling (zie punt 7)
 • geluidmetingen (zie punt 12)
 • sightinglap: wordt bij de streekwedstrijden niet toegepast


3. Klassen
Er wordt gereden in de volgende klassen:

 • 50cc
 • 65cc kw
 • 65cc gw
 • 85cc kw
 • 85cc gw
 • 125cc ns t/m 17 jaar
 • 125cc ns
 • 250cc ns
 • 500cc ns
 • 40 plus ns / 50 plus ns
 • Superklasse (KNMV wedstrijdrijders vanaf 125cc Cup) (1)
 • Quads

Per wedstrijddag mag er slechts in één klasse deel genomen worden.
Deelnemers die in twee klassen rijden of meedoen onder een andere naam worden voor de rest van het seizoen uitgesloten van deelname. 

1) bij de superklasse mogen ook niet-startbewijshouders inschrijven


4. Inschrijven

Er kan alleen via het digitale formulier ingeschreven worden (zie Formulieren). 
Voorinschrijving is verplicht (je doet dan mee met de competitie). De voorinschrijving eindigt op 31 mei 2021. 

Afhankelijk van het aantal voorinschrijvingen per groep wordt bepaald of er ruimte is voor daginschrijvingen. Wil je zeker weten dat je mee mag doen, dan zul je moeten voorinschrijven.

Betalen kan op twee manieren, vooraf ineens of per wedstrijd. Betaling ineens is als je aan alle wedstijden meedoet uiteraard voordeliger dan wanneer je per wedstrijd betaalt;
betaling vooraf ineens:

 • jeugdklassen € 40,=
 • soloklassen € 60,=


betaling per wedstrijd:

 • jeugdklassen € 15,=
 • soloklassen € 20,=

De inschrijving is geldig als deze uiterlijk op de sluitingsdatum van de voorinschrijving (31 mei) ontvangen is.


Heb je bij de inschrijving aangegeven dat je het inschrijfgeld ineens betaalt, dan moet de betaling ook op de sluitingsdatum van de voorinschrijving ontvangen zijn. Heb je niet op tijd betaald, dan betaal je per wedstrijddag het dagtarief.

De rijders welke tijdig ingeschreven hebben, krijgen uiterlijk één week voor de eerste wedstrijd een mail met diverse belangrijke punten.

5. Uitslagen/standen
De jurering en uitslagenverwerking vindt plaats door middel van het transpondersysteem van AMB. 

De uitslagen inclusief de rondeborden en de standen worden via de website van Mylaps Speedhive gepubliceerd. 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de transponder. De computerregistratie is leidend bij de vaststelling van de uitslagen. 

6. Startvolgorde
De startvolgorde wordt bepaald door middel van de tijdtraining en geldt zowel voor de eerste als voor de tweede manche.


7. Puntentelling
De puntentelling per manche is als volgt: 50, 45, 41, 38, 36, 35, 34, enz.
Vanaf de 40e plaats krijgt iedere rijder die reglementair gefinisht is 1 punt.

In het eindklassement tellen ALLE verreden manches! (we hanteren dus geen schrapresultaten).

8. Transponders
De uitslagen worden via transponders bepaald. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste transpondernummer en van de goede werking daarvan (goed opladen dus).

Bij de streekwedstrijden is het mogelijk om dezelfde transponder met meerdere rijders te gebruiken (in verschillende klassen/groepen dus.)
U bent dan zelf wel verantwoordelijk voor het tijdig "verhangen" van de transponder, er wordt bij de start niet op u gewacht omdat u de motor nog niet klaar hebt!

GEEF WIJZIGINGEN VAN TRANSPONDERNUMMERS DIRECT DOOR AAN DE JURY (bijvoorbeeld als uw eigen transponder het niet goed doet en u van een andere rijder een transponder leent).

Indien u een ander met uw transponder laat rijden, zonder dat aan de jury te melden, dan zult u uit de uitslag worden gehaald.

Het is niet toegestaan om zich in de nabijheid van de finishlijn op te houden met een transponder bij zich!

Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd vlak voor of na de finishlijn met de motor stil te staan!

9. Dagresultaten / Kampioenschap
Per te onderscheiden klasse worden de kampioenschapspunten toegekend. De standen worden gepubliceerd via de website van Mylaps Speedhive

Voor de jeugdklassen worden naast de kampioenschapsbekers ook dagbekers beschikbaar gesteld. 

Na de laatste wedstrijd worden de kampioenschapsbekers toegekend aan de eerste drie geklasseerde rijders per klasse. 

Bij de jeugdklassen krijgen minimaal de eerste drie geklasseerde rijders een beker.

De kampioenschapsbekers worden uitgereikt op de laatste wedstrijddag na afloop van de laatste manche.

10. Rijnummer
Je dient te rijden onder het aan jou toegekende rijnummer, ook al wijkt dat af van jouw KNMV- of clubnummer. 

Je dient het aan jou toegekende rijnummer voor ALLE wedstrijden aan te brengen en ervoor te zorgen dat de nummers voor de jury/wedstrijdleiding GOED LEESBAAR zijn. Maak de nummerplaten zo nodig na de training en na de 1e manche goed schoon. 

Als er dubbele rijnummers in een klasse meerijden, zullen deze niet geklasseerd worden! 

Indien je een ander met jouw rijnummer laat rijden, dan zullen jij en de andere rijder beiden gediskwalificeerd worden. 
Beiden mogen dan ook de volgende wedstrijden niet meer meedoen en zullen hun punten kwijt raken! 

MELD WIJZIGINGEN VROEGTIJDIG BIJ DE JURY 

Kijk bij de KNMV (motocrossreglement) voor de eisen voor de nummerplaten en rijnummers.

11. Milieu
Het gebruik van een milieumat is voor iedere rijder VERPLICHT! 
Geen milieumat = niet rijden en diskwalificatie! 

Er zal streng gecontroleerd worden op het gebruik van de milieumat in het rennerskwartier.

Het gebruik van ‘tear-offs (flippers) is NIET toegestaan.
Wel ‘tear-offs (flippers) =niet rijden en diskwalificatie!

Er zal streng gecontroleerd worden op het gebruik van ‘tear-offs (flippers) tijdens de startprocedure. 

12. Geluidscontrole
Bij de Streekwedstrijden geld als geluidsnorm 94 dBA  (voor alle klassen en deelnemers).

In 2021 wordt dynamische (langs de baan) gemeten en zal bij geconstateerde overtredingen een nacontrole via de 2-meter max methode plaatsvinden. 

Bij overschrijding van de norm krijgt de rijder een sanctie opgelegd:

 • tot 3 dBA overschrijding: 5 plaatsen terug in de uitslag
 • meer dan 3 dBA overschrijding: 10 plaatsen terug in de uitslag
 • bij een volgende overtreding volgt uitsluiting voor de rest van de dag

Zowel de organisatie van de Streekwedstrijden, de organiserende vereniging en de rijders zijn erbij gebaat om aan de geluidsnorm te voldoen. Als we teveel geluid produceren zetten we de vergunning van de verening op het spel en dat wil natuurlijk niemand.

Zorg er dus voor dat jouw motor aan de geluidsnorm voldoet.

Twijfel je als rijder of jouw motor aan de norm voldoet, laat deze dan voor aanvang  van de training keuren. Mocht de motor teveel geluid produceren, dan kan je dat nog voor het rijden aanpassen.


13. Afval
Het is niet toegestaan banden, afgewerkte olie e.d. in het rennerskwartier achter te laten, dit soort afval neemt u gewoon mee naar huis.
Het overige afval deponeert u in de daarvoor bestemde afvalbakken, u laat geen vuil slingeren en laat het rennerskwartier schoon achter.

14. Melden
Deelnemers moeten zich bij iedere wedstrijd persoonlijk melden bij het wedstrijdsecretariaat. Hierbij dient getoond te kunnen worden:

 • geldige licentie (KNMV Basis sportlicentie/KNMV-sportlicentie/KNMV-off-roadlicentie) op papier of met de KNMV Passen App

Deelnemers krijgen een polsbandje (wordt door vrijwilliger van het wedstijdsecretariaat) om de linkerpols gedaan. 
Alleen met een (geldig) polsbandje wordt de deelnemer toegelaten tot het parc fermé.

Als u zich niet gemeld heeft, of geen (geldig) polsbandje om heeft, zult u voor de training of wedstrijd niet toegelaten worden in het parc fermé en wordt u teruggestuurd naar de tijdwaarneming om alsnog een polsbandje te halen. Er wordt met de start niet op uw gewacht! 


NIET GEMELD = NIET RIJDEN !!

15. Licentie
De deelnemers aan de streekwedstrijden dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie:

 • KNMV Basis Sportlicentie; of
 • KNMV Spotlicentie; of
 • KNMV-Off-Roadlicentie


!! Let op: NIET GELDIG ZIJN:

 • buitenlandse licenties
 • MON-licentie


16. Verantwoordelijkheid
Deelnemers aan de streekwedstrijd doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee.

Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers.

Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt door de Juryvoorzitter van de streekwedstrijdencommissie gesanctioneerd.

NOCH DE ORGANISERENDE VERENIGING / STICHTING VAN DE STREEK-WEDSTRIJD NOCH DE CENTRALE ORGANISATIE VAN DE STREEK-WEDSTRIJDEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE (ZAAK- EN LETSELSCHADE) VAN DE DEELNEMERS VAN DE STREEKWEDSTRIJD, OPGELOPEN TIJDENS OF TEN GEVOLGE VAN DE DEELNAME AAN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN, INCLUSIEF DE VOORBEREIDINGEN DAARTOE, DIE PLAATSVINDEN ONDER AUSPICIËN VAN DE ORGANISERENDE VERENIGING / STICHTING VAN DE STREEKWEDSTRIJD. 

DE DEELNEMER KAN VOOR VOORNOEMDE SCHADE OOK NIET OFFICIALS, ORGANISATOREN, BESTUURSLEDEN OF MEDEWERKERS / VRIJWILLIGERS VAN DE ORGANISERENDE VERENIGING / STICHTING, DE CENTRALE ORGANISATIE VAN DE STREEKWEDSTRIJDEN, DE KNMV OF ANDERE DEELNEMERS AAN TRAININGEN EN / OF WEDSTRIJDEN AANSPRAKELIJK STELLEN.

Door ondertekening van het (dag)inschrijfformulier verklaart de deelnemer (of bij jeugd tot en met 17 jaar de ouder/voogd) kennis genomen te hebben van de regels en daarmee akkoord te gaan. 

17. Fair play en Respect .... over de regels en de geest van de sport
Fair play, sportiviteit en respect zijn termen die in de sportwereld vaak opduiken. Toch is niet altijd duidelijk wat met deze begrippen wordt bedoeld en hoe fair play, sportiviteit en respect moet worden gestimuleerd.

Wel is zeker dat we er met zijn allen iets aan kunnen doen. En daarmee bedoelen we sporters, begeleiders, trainers, monteurs, officials, KNMV en publiek. Het gaat erom dat iedereen zich aan regels houdt en respect heeft voor de ander, dat je je verantwoordelijkheden kent. 
Overmatig alcoholgebruik door de rijder en door de mensen om hen heen hoort daar niet bij.

ZONDER RESPECT GEEN SPORT 

Om het motocrossen mogelijk te maken zijn dagelijks vele vrijwilligers actief, zonder hen geen motocross!

Geef hen het respect dat ze verdienen en laat dat blijken! Een complimentje doet zoveel goeds ...

In het belang van de sport (veiligheid, milieu, vergunning, ....) worden door de vrijwilligers beslissingen genomen.
Wij vragen u, ook al bent u het niet eens met een beslissing, die wel gewoon te accepteren. Toon respect!
En heeft u vragen? Stel ze gerust, maar dan wel zonder (verbaal) geweld.

Het aloude gezegde luidt: verander de wereld en begin bij jezelf. 

Dat is een opdracht voor iedereen en laat anderen zien hoe mooi motorsport is.

18. Zero Tolerance
In het kader van de veiligheid op de baan zijn baanofficials, EHBO-ers ...... voor de rijders en publiek aanwezig. 

Met vlagsignalen worden gevaarlijke situaties kenbaar gemaakt. De rijders zullen ten alle tijde op de juiste wijze op de vlagsignalen moeten reageren. 

Bij geconstateerde overtredingen zal het zogenaamde Zero Tolerance beleid, zoals in 2011 door de KNMV is geïntroduceerd, gehanteerd worden.
De term dekt de lading: 

NEGEREN VAN DE GELE VLAG WORDT NIET GETOLEREERD

De wedstrijdleider zal met de Juryvoorzitter in overleg de overtreders op gepaste wijze sanctioneren. 

19. Persoonsgegevens
De via de inschrijving aan de organisatie bekend gemaakte persoonsgegevens zullen door de organisatie alleen gebruikt worden voor de deelnamelijsten, uitslagen verwerking en relevante berichtgeving. De gegevens niet aan andere partijen beschikbaargesteld. 

Voor de beveiliging van de persoonsgegevens verwijzen we naar de privacy-statements van de organiserende verenigingen.OVERTREDINGEN EN STRAFFEN LIJST KNMV MOTOCROSS

 • Niet voldoen aan het technische reglement / Uitsluiting van deelname training-manche
 • Met voertuig het circuit betreden buiten officiële rijtijden / Uitsluiting van deelname training-manche
 • Onbehoorlijk gedrag (verbaal en/of fysiek) / Jury Zaak
 • Negeren gele vlag / Diskwalificatie training/manche
 • Maken van een proef/groep start - onnodig stilstaan tijdens training / Teruggezet naar laatste plek training stil staan tijdens training
 • Deelname aan training met andere machine dan die op rijders naam-nummer is gekeurd / Vervallen van snelste ronde in training
 • Stilstaan binnen 20 meter van transponderlus / 3 plekken terug in de uitslag
 • Rijnummer niet corresponderend met machine / 3 plekken terug in de uitslag
 • Veranderen van startplek na oprijden of terug gaan opstelruimte / Uitsluiting van deelname training-manche
 • Hulp bij mechanisch falen bij start op een andere plek dan het achter het starthek - Uitsluiting van deelname training-manche
 • Binnenkomen in de opstelruimte nadat de startprocedure is begonnen / Als laatste oprijden voor de start training-manche
 • Urineren in de opstelruimte / Diskwalificatie training-manche
 • Voorkruipen bij de startopstelling / Als laatste oprijden voor de start training-manche
 • Spoor trappen voor het starthek / 3 plekken terug in de uitslag training-manche
 • Wisselen van machine van een valse start / Diskwalificatie training-manche
 • Wisselen van passagier na de inschrijving / Uitsluiting van deelname training-manche
 • Niet toegestane hulp van buitenaf / Diskwalificatie training-manche
 • Radiocommunicatie tussen rijder en helper / 3 plekken terug in de uitslag training-manche
 • Het afsnijden van de baan waarbij er voordeel wordt behaald / Diskwalificatie training-manche
 • Het verlaten van het circuit tijdens een manche / Vervolg deelname manche vervalt
 • Rijden in het rennerskwartier / Geldboete van € 100,-
 • Geen gebruik maken van een milieumat / Geldboete van € 100,-
 • Aangeven van een helper buiten de aangeef-ruimte / 3 plekken terug in de uitslag training-manche
 • Gebruik van tear-offs / 3 plekken terug in de uitslag training-mancheseptember 2021
Patrick te Veldhuis
juryvoorzitter 

Home ...